සයිබර් අවකාශයේ සිහලුන්ගේ චින්තනයන්

නව ලිපි

තමන්ගෙම කියල ඉමේජ් හොස්ටින් සයිට් එකක්

තමන්ගෙම කියලා ඉමේජ් හොස්ටින් සයිට් එකක් හදාගන්න මෙන්න ස්ක්‍රිප්ට් එකක්! පුංචිම පුංචි 20 KB යි! Demo එකක් බලන්නයි බාගන්නයි පහල ලින්කුවෙන් යන්න :)

http://sinhalablogreader.info/imagehosting.html