සයිබර් අවකාශයේ සිහලුන්ගේ චින්තනයන්

මහානුභාව සම්පන්න රත්නමාලි ගථා රත්නයසං සං සාර සාරෝඝ විනීත ණී සං
සං සං ණීත සාතං සුචිසාර ධි සං
සං ධීරකං සෝණ්ණ තනු පලා සං
සං ලාප දෙසිං පණමෙහි සා සං

සං සාභිගං කේවළ මොහ නා සං
සං නාහකං මාර රණෙ විසෙ සං
සං සේවිතං දාසි මුදරා හා සං
සං හාර ධම්මං පණමෙ සදා සං

සං දාසගං නාසිත පාප නා සං
සං නාප දංසිං හත ඝොර පා සං
සං පාරගාමිං සුචිසාර වා සං
සං වාර සංඝං පණමෙ රසා සං

සිංහල තේරුම...

සසර සැඩ පහර නවතා නිවන් වැද
පැතිර නැණති දිරිමත් රන් පතක් ලෙද
නිතර දිළෙන තුම් සදහම් දෙසන ලද
වැතිර වඳිමි මගෙ සම්බුදු මහිමි සඳ

සැක තැන් දුරු කරන එලෙසින් මෝ නසන
යුදැදුම් ලෙසින් මර යුදයෙහි දිවි රකින
ඇසුරින් සතුට දෙන කෙලෙසුන් අති නසන
නමදිමි බැතින් සිරි සදහම් මිණි පහන

සඟ සැප දෙන නැසිය යුතු පව් හැම නසන
බව බැමි සුණු විසුණු කර නිති ගුණ පුරන
ලත් සැප දමා පර තෙර වෙත නෙත යොමන
වඳිනෙමි නිති පතා පින්සරු මහ සඟන

ඔබට තෙරුවන් සරණයි....!!!!!!!

Share this article :

ඔබේ අදහස්