සයිබර් අවකාශයේ සිහලුන්ගේ චින්තනයන්

උපසර්ගඅව්‍ය පද (වර නොනැගෙන පද)
                                       උපසර්ග                                                                 නිපාත

අව්‍ය පද,

  1. වචන භේදයක් නොගනී.
  2. ලිංග භේදයක් නොගනී.
  3. විභක්ති භේදයක් නොගනී.

උපසර්ග 

නාම පදයක් හෝ ක්‍රියා පදයක මුලට පමණක් යෙදී අර්ථය වෙනස් කරන්නේ හෝ වැඩිකරන්නේ හෝ විරුද්ධ කරන්නේ උපසර්ගය.ප       - පබල , පවන , පසඟ
පර     - පරදේශ . පරගැති . පරලොව
අව     - අවගුණ . අවමාන . අවබෝධය
ස       - සසළ . සතුරු . සපිරි
අනු    - අනුනායක . අනුගමනය . අනුකරණය 
නි       - නිදුක් . නිමල , නිවැරදි
දු         - දුදන , දුබල , දුසිරිත්
වි       - විසන්ධි , වියෝග , විවාද
සු       - සුමඟ , සුපිරිසිදු , සුවිසාල
උ       - උපත , උමඟ , උදර
අ        - අවංක , අමිල , අගුණ , අසුභ
අදි     - අදිරද , අදිබල
අබි     - අබිදම් , අබියස , අබිරහස
පිළි     - පිළිතුරු , පිළිසර , පිළිවත
පස්     - පස්පවු , පස්කම් , පස්පියුම්
පිරි      - පිරිපුන් , පිරිනිවන , පිරිවෙන
උප      - උපනායක , උපගුරු , උපලේකම්
අති      - අතිමහත් , අතිරස , අතිබල
අප      - අපකීර්ති , අපගමනය , අපනයනය
පි        - පියස , පිදුනු , පියන
පරි      - පරිකල්පන , පරිභෝජන , පරිනිර්වාන
ඔ        - ඔසඳ , ඔකඳ , ඔවදන්
කු       -  කුසල් , කුමන්ත්‍රණ , කුකවි
ඉ        - ඉමිහිරි , ඉපැරණි , ඉමහත්
Share this article :

ඔබේ අදහස්