සයිබර් අවකාශයේ සිහලුන්ගේ චින්තනයන්

දෙව්රම් වෙහෙරේ
දෙව්රම් වෙහෙරේ හිමි වැඩ සිටි සමයේ 
මා සිටියා නම්, 
සමිදුනි ඔබ පිළිසරණ පතා 
මම එමි භාවඳුරු කතර ගෙවා 

සහසක් දොම්නස් දුක් ගිනි අතරේ 
දැවෙන මහද සිතිවිලි ගිනි අඳුරේ 
සමිද ඔබේ පිළිරුව දුටු පමණින් 
නිවී නිවී යන අරුමය කිමදෝ 

ජීවමානවම හිමි දැක ගන්නට 
මා නෙත කල පින් මද බව වැටහේ 
එහෙයින් හිමි අනුරුව අභියස සිට 
බවුන් වඩමි නෙත් බුදුන් දකින්නට 


-වික්ටර් රත්නායක-
Share this article :

ඔබේ අදහස්