සයිබර් අවකාශයේ සිහලුන්ගේ චින්තනයන්

ප්‍රකෘති සෙවීම
ප්‍රකෘති සෙවීම


  • නාම පදයක හෝ ක්‍රියා පදයක එම පදය සැකසීමට මුල් වූ කොටසෛ ඇත. එය මූල්‍ය ප්‍රකෘතිය හෙවත් පියැවි නමින් හඳුන්වනු ලබයි. මෙය කොටස් දෙකකි.  1. නාම ප්‍රකෘතිය 
  2. ක්‍රියා ප්‍රකෘතිය


නාම ප්‍රකෘති

  • නාම පදයක මුල් ස්වරූපය මුල් ස්වභාවය නාම , නාම ප්‍රකෘතිය හෙවත් ශබ්ද ප්‍රකෘතිය ලෙස හැඳින්වේ.


අප්‍රාණවාචී නාම පදයක ප්‍රකෘතිය සෙවීම
නාම පදය
සංඛ්‍යාවාචී පද යෙදීම
ප්‍රකෘතිය
කන්ද
පුටුව
ග්‍රන්ථය
වැස්ස
කොස්ස
කදු දෙක
පුටු තුන
ග්‍රන්ථ එක
වැසි දෙක
කොසු හතර
කදු
පුටු
ග්‍රන්ථ
වැසි
කොසු


  • අප්‍රාණවාචී පදය අගට සංඛ්‍යාවාචී  පදයක් යොදා එම සංඛ්‍යාවාචී පදය ඉවත් කළ විට ඉතිරි වන්නේ ප්‍රකෘතියයි. 

ප්‍රාණවාචී පදයක ප්‍රකෘතිය සෙවීම


නාම පදය
සමූහාර්ථවාචී පද යෙදීම
ප්‍රකෘතිය
බල්ලා
කුරුල්ලා
මුවෝ
වැද්දෝ
ළමයි
බලු රෑන
කුරුලු රංචුව
මුව රැළ
වැදි පිරිස
ළමා පිරිස
බලු
කුරුලු
මුව
වැදි
ළමා


  • අප්‍රාණවාචී පදය අගට සංඛ්‍යාවාචී  පදයක් යොදා එම සංඛ්‍යාවාචී පදය ඉවත් කළ විට ඉතිරි වන්නේ ප්‍රකෘතියයි.  
සම්බන්ධ විභක්ති සමාස මගින් ප්‍රකෘති සෙවීම

නාම පදය
සම්බන්ධ විභක්ති සමාස
ප්‍රකෘතිය
ඉබ්බෙක්
කොල්ලෙක්
කොටියෙක්
ගිරවෙක්
මැස්සෙක්
ඉබ්බාගේ කට්ට - ඉබි කට්ට
කොල්ලාගේ ගති - කොලු ගති
කොටියාගේ දත් - කොටි දත්
ගිරවාගේ හොට - ගිරා හොට
මැස්සාගේ තුඩ - මැසි තුඩ
ඉබි
කොලු
කොටි
ගිරා
මැසි

ක්‍රියා ප්‍රකෘතිය

  • ක්‍රියා පදයක මුල් ස්වරූපය මුල් ස්භාවය ක්‍රියා මූලය, ක්‍රියා ප්‍රකෘතිය හෙවත් ධාතු ප්‍රකෘතිය ලෙස හැඳින්වේ.

ක්‍රියා පදය
මිශ්‍ර ක්‍රියාවට පෙරළීම
ප්‍රකෘතිය
නටති
බැලුවෝය
බැලූහ
රඟති
සොයති
කීවේය
නටමින්
බලමින්
බල බලා
රඟ රඟා
සොයමින
කියමින
නට
බල
බල
රඟ
සොය
කිය
Share this article :

ඔබේ අදහස්