සයිබර් අවකාශයේ සිහලුන්ගේ චින්තනයන්

අන්තයක් වී
අන්තයක් වී 
ඔබේ ආදරේ ... ඔබේ ආදරේ ...
මේ සුරම්‍ය පාරාදීසේ 
හදවතින් උමතුවූ 
සදානන්ද කර සරාග සුවඳ විජිතයේ 

නීල දිලෙන නිම්නයේ 
සුමුදු සයනයේ 
නෙතු පියන් වැසී වැසී වැසී
ස්වාප්නයක්ද මේ තරම් පුදුම වූ 

ඔබේ ආදරේ ... ඔබේ ආදරේ ...
මේ සුරම්‍ය පාරාදීසේ 
හදවතින් උමතුවූ 
සදානන්ද කර සරාග සුවඳ විජිතයේ 

කැකුළු හදින හිරිපොදේ 
පිපුණු සීතලේ 
දෙතොල් පෙති ලිහ ලිහී ලිහී 
මධුවිතක්ද මේ තරම් මධුර වූ 

ඔබේ ආදරේ ....

-රූකාන්ත & චන්ද්‍රලේඛා-

Share this article :

ඔබේ අදහස්