සයිබර් අවකාශයේ සිහලුන්ගේ චින්තනයන්

මා නොසිතු දේමා නොසිතු දේ සිතුවා සේ දැනුනා දෝ 
මා නොකියුදේ කීවා සේ සිතුවා දෝ 
සිත බිඳුනේ කෙලෙසින්දෝ 
සිත බිඳුනේ කෙලෙසින්දෝ 

ඇල් පවනේ යාවෙලා 
මල් වියනේ පා නගා 
ලන්ද දිගේ හිනැහී එන්න ලඳේ ..//

මා නැති යාමේ කොතැනක හෝ ඇදුනා දෝ 
ඒ ඇසුරේ දී අන් දෑසේ වේළුනා දෝ 
සිත බිඳුනේ කවදා දෝ ..//

ඒ සැන්දෑවේ කඳුයායේ දොළ පාරේ 
මා සෙවනේ දී තෙපළු දේ ගොලුවී දෝ 
සිත බිඳුනේ කෙලෙසින් දෝ ..//


-මිල්ටන් මල්ලවාරච්චි-
Share this article :

ඔබේ අදහස්