සයිබර් අවකාශයේ සිහලුන්ගේ චින්තනයන්

ඔබෙ නිල් නුවන්


ඔබෙ නිල් නුවන් තලාවේ
සැලේ... කඳුළු මිදිලා
මට ඒ මැදින් පෙනෙන්නේ
අපේ මතක මැවිලා

ඔය දෑත මාගෙ දෑතේ
සතපා ගෙවූ අතීතේ...//
දෙදෙනා නොවේද දන්නේ
සිත දැන් තමයි සිතන්නේ

ඔබෙ නිල් නුවන්.....

මුලදි උනේ මුලාවයි
වැරදිම මා අතේමයි..//
නොසැලී බලා එදා මෙන්
ඉඳිමිය ඔබේම නාමෙන්...

ඔබෙ නිල් නුවන්.....

-මිල්ටන් මල්ලවාරච්චි-
Share this article :

ඔබේ අදහස්