සයිබර් අවකාශයේ සිහලුන්ගේ චින්තනයන්

වරදක් කලත්
වරදක් කලත් සිතකින් නොවේ
රිදවන්නෙ පලිගන්නේ ඇයි
ඔබ මෙන් ඇයත් ඇය මෙන් ඔබත්
මට මාගෙ ඇස් දෙක වගේ...//

ඔබෙ ගිනි නිවා ඇගෙ හිත දවා
අප එකවෙලා කුමටදෝ...//
වෙනසක් නොවී මගෙ හිස් අතින්
පිසලන්නේ කොයි කඳුළු දෝ

වරදක් කලත්.....

අසරණ ඔබයි තනි වුනු ඇයයි
මට සාප කර යාවිදෝ...//
ඔබෙ ලෝකයෙන් ඇගෙ ලෝකයෙන්
සමු ගන්න සිදුවේවිදෝ

වරදක් කලත්.....

-සනත් නන්දසිරි-
Share this article :

ඔබේ අදහස්