සයිබර් අවකාශයේ සිහලුන්ගේ චින්තනයන්මුව මදහාසේ සීපද රාවේ....
නිල් කෙතේ... නිල් කෙතේ...//
මල් වැනි ලස්සන රන්වන් රූසිරි ආලෝකේ
මල් වැහි වස්සන මේ වැනි ලස්සන නෑ ලොකේ
(මවු බිමේ ජය ලබන්න එක්වෙයවු... එක්වෙයවු)

මුව මදහාසේ....

මු..හුනේ හසරැලි මුකුලු දෑතේ දහඩිය පබළු
ආදරයේ මල් කැකුලු අද රන් කෙත මැද පීදි ඇතිලු
මල් වැනි ලස්සණ රන්වන් රූසිරි ආලෝකේ
මල් වැහි වස්සන මේ වැනි ලස්සන නෑ ලොකේ..//

මුව මදහාසේ....

ආ..සිරි සුළගට වැදිලා ආ..දර සුවදක් දැනීලා
ජීවිතයම රසවත් වීලා සුභ මංගල දවසක සිරි මැවිලා
මල් වැනි ලස්සණ රන්වන් රූසිරි ආලෝකේ
මල් වැහි වස්සන මේ වැනි ලස්සන නෑ ලොකේ
(මවු බිමේ ජය ලබන්න එක්වෙයවු... එක්වෙයවු)..///

ගායනය :- මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි 
පද රචනය :- ධර්මසිරි ගමගේ
සංගීතය :- සරත් දසනායක
චිත්‍රපටය :- ආශා දෑසින්
නිෂ්පාදනය :- පියසේන ද සිල්වා
අධ්‍යක්‍ෂණය :- සේන සමරසිංහ
තිරගත වූ දිනය :- 1978 අප්‍රියෙල් 28
Share this article :

ඔබේ අදහස්